علمی، فناوری و تکنولوژی

تونل باد تونل های باد، تونل های بزرگی هستند که هوایی در داخل آنها در حال حرکت است. تونل های باد، برای کپی کردن واکنش های یک شیء در حال پرواز مورد استفاده قرار می گیرند. محققان از تونل های باد استفاده می کنند تا بیشتر درباره این که چگونه یک هواپیما پرواز می کند […]